MITIĆ: DOBRA SARADNJA UDRUŽENJA PENZIONERA PIROTA I GRADA

Udru‘enje pen­zion­era Gra­da Piro­ta i lokalna samoupra­va pot­pisali su pro{le godine spo­razum o sarad­nji. Predsed­nik grad­skog udru‘enja pen­zion­era isti~e dobru sarad­nju sa lokalnom samoupravom, ali i zna~aj pomo}i tokom epi­demi­je virusa korona.