GG„NAJBOLJE ZA PIROT„O BORBI PROTIV KORUPCIJE

Dana{nju kon­fer­en­ci­ju za nov­inare GG Najbol­je za Pirot posveti­la je bor­bi pro­tiv korupcije.