GG ”GLAS NARODA — DUŠAN MITIĆ”: MI SMO JEDINA PRAVA OPOZICIJA

GG Glas nar­o­da — Du{an Miti}, danas se obrati­la javnos­ti povodom,kako navode, izjave nosio­ca liste jedne grupe gra|ana o tome ko je opozi­ci­ja u gradu. Saop{tenje prenosi­mo u celosti.