UDOVIČIĆ: AMBULANTA ZAVODA ZA SPORT ZNAČAJNA ZA MLADE SPORTISTE

Min­istar omla­dine i sporta Van­ja Udovi~i} obi{ao je kom­pleks Zatvorenog bazena u Piro­tu koji je i otvo­rio pre neko­liko god­i­na. Istakao je va‘nost rada ambu­lante Zavo­da za sport. Kao poz­i­ti­van pomak navo­di uvo|enje novih sadr‘aja u ovom kom­plek­su. Pohvalio je i to {to grad izd­va­ja oko 9 % sred­sta­va iz svog bud‘eta za omlad­inu i sport.