U TOKU IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE U IZVORU

U selu Izvor u avgus­tu pro{le godine po~eli su radovi na ure|enju kanal­iza­cione mre‘e u du‘ini od 5 kilo­metara. Vred­nost inves­ti­ci­je je 56 mil­iona dinara.