U SRBIJI 59 POZITIVNIH U POSLEDNJA 24 SATA

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od testi­ranih 5.470 oso­ba u posled­n­ja 24 sata kod 59 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa COVID 19. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­la je jo{ jed­na oso­ba opd posled­i­ca kovid infek­ci­je, ukup­no od po~etka pan­demi­je 256. Broj aktivnih slu~ajeva je 546. Na res­pi­ra­toru je 15 osoba.