TRIBINA NARODNOG BLOKA U PIROTU

Jedan od lid­era Nar­o­dnog blo­ka, gen­er­al Moma Sto­janovi} ju~e je boravio u Piro­tu. U raz­gov­oru sa sim­pa­tiz­er­i­ma bilo je re~i kako da se predi­zbor­na kam­pan­ja privede kra­ju, uprkos prob­lemi­ma koje su imali tokom priku­pl­jan­ja pot­pisa. Sto­janovi} je oce­nio da je od 21 liste koje su se kan­di­dovale za republi~ke izbore, „19 formi­rala Srp­s­ka napred­na stran­ka ili su pod jakim uti­ca­jem ove politi~ke opci­je, navo­di se u saop{tenju. Sma­tra­ju da vladaju}a stran­ka unazad neko­liko god­i­na bele‘i pad u pov­eren­ju gra|ana Srbi­je. Klju~na odred­ni­ca pro­gra­ma Nar­o­dnog blo­ka, po Stojanovi}u, je da se insti­tu­ci­je i dr‘žava vrate nar­o­du. O~igledno je da je nama neko oteo i insti­tu­ci­je i dr‘žavu, jer stran­ka na vlasti i aktuel­ni predsed­nik drž‘ave sve to kontroliš{u, navo­di Sto­janovi}. Predsed­nik se postavl­ja i kao predsed­nik i kao pre­mi­jer, kao min­istar svih min­istarsta­va. Insti­tu­ci­je mora­ju imati samostal­nost, biti bez politi~kog, ideolo{škog i interesnog uti­ca­ja, da budu neza­v­isne, te da ima­ju odgov­ornost za ono š{to rade, rekao je Sto­janovi} na skupu. Govore}i o migra­na­ti­ma, Sto­janovi} je naglasio da je re~ o specifi~nom bezbed­nos­nom iza­zovu i da je stav Nar­o­dnog blo­ka da ne dolazi u obzir nikak­vo zbrin­ja­van­je migrana­ta na ter­i­tori­ji Srbi­je. Nar­o­d­ni blok je pro­tiv svake podele, razgrani~enja ili priz­nan­ja Koso­va i Meto­hi­je, jer je to izvoriš{te naš{e duhovnos­ti i nacionalnog pos­to­jan­ja. To pitan­je se može reši­ti jed­inu u skladu sa Rezoli­ci­jom 1244 UN, ka‘e se u saop{tenju Nar­o­dnog bloka.