SPORTSKA OPREMA ZA KLUBOVE IZ PIROTSKOG OKRUGA

Del­e­gaci­ja Fud­bal­skog saveza Srbi­je na ~elu sa pot­predsed­nikom Markom Panteli}em i gen­er­al­nim sekre­tarom Jovanom [urbatovi}em ju~e je borav­i­la u Piro­tu i svim fud­bal­skim klubovi­ma pok­loni­la sport­sku opre­mu. Podel­jeno je 30 paketa.