RADIKALI O ZAKONU O RADU I UKIDANJU JAVNIH IZVRŠITELJA

Pirot­s­ki Radikali gov­o­rili su danas o, kako ka‘u, neophod­nim izme­na­ma Zakona o radu i o Peti­ci­ji za uki­dan­je javnih izvr{itelja.