POKRET ROĐENI ZA PIROT PREDSTAVIO PLAN U OBLASTI OBRAZOVANJA

Na dana{njoj kon­fer­en­ci­ji za medi­je kan­di­dati za odbornike Pokre­ta Ro|eni za Pirot pred­stavili su svoj plan u oblasti obrazovanja.