ODRŽANI DANI POLJA STRNIH ŽITA

U orga­ni­zaci­ji Poljoprivredne save­to­davne stru~ne slu‘be Pirot odr‘ana je tradi­cional­na man­i­festaci­ja Dani pol­ja strnih ‘ita.