JOŠ TRI OSOBE POZITIVNE NA COVID 19 U PIROTSKOM OKRUGU

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ prethodnog viken­da od 19 uzorko­vanih bri­se­va sa ter­i­tori­je Pirot­skog okru­ga kod 3 osobe potvr|eno je pris­ust­vo korona virusa. Od 1. do 15. juna ukup­no je reg­istrovano 6 novoobolelih :4 osobe unutar dve porodice i jo{ 2 slu~aja obol­e­van­ja koja nisu epidemiolo{ki povezana sa nji­ma. Jedan oboleli je hospoital­i­zo­van u KC Ni{ ‚a dru­gi u Op{toj bol­ni­ci i u sta­bil­nom su stan­ju. Porodi~ni i kon­tak­ti na rad­nom mes­tu su pod epidemiolo{kim i zdravstven­im nad­zorom i u ku}noj izo­laciji .Ju~e su uzorkav­na jo{ dva brisa sa sum­n­jom na korona virus. Iz Zavo­da za javno zdravl­je ka‘u da je i dal­je neo­hod­no sprovodi­ti sve pre­ven­tivne mere i da su u nared­nom peri­o­du mogu}i pojedina~ni slu~ajevi obolevanja,ali i porodi~ne epi­demi­je. Zavod u ovom trenutku radi PCR testi­ran­je na COVID 19,ali i testi­ran­je brz­im serolo{kim testovi­ma iz krvi na antitela.