DODELJENI UGOVORI ZA REALIZACIJU PROJEKATA LPA ZA DECU

Danas su dodel­jeni ugov­ori pred­stavnici­ma nevla­dinih orga­ni­zaci­ja i udru‘enjima gra|ana za real­izaci­ju pro­jeka­ta lokalnog plana akci­je za decu.