”ZDRAVIJA SRBIJA” U PIROTU

Pro­gram ”Zdrav­i­ja Srbi­ja” real­i­zo­van je min­u­log viken­da u Etno kom­plek­su ”Ni{avska dolina”. Autor­ka ovog pro­gra­ma je voditelj­ka TV Pink San­ja Marinkovi}.