UREĐENJE FASADA ZAGRADA U DRAGOŠEVOJ ULICI

U toku su radovi na ure|enju fasa­da zgra­da u Drago{evoj uli­ci. U ovom stam­benom kom­plek­su je 7 ulaza i oko 100 stano­va. Radove su danas obi{li gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta Slavi{a Svilarov.