POKS O POPULACIONOJ POLITICI I SPORTU U PIROTU

Pred­stavni­ci Koali­ci­je „Za kral­jev­inu Srbi­ju„ danas su gov­o­rili o pop­u­la­cionoj politi­ci i sportu u Pirot­skom okrugu. Lista ove koali­ci­je je na glasa~kom listi}u za lokalne izbore pod bro­jem 4.