ODRŽAN EKOLOŠKI PROTEST U BEOGRADU

Veli­ki ekolo{ki protest pod nazivom ”Na{e reke, na{e {ume, na{ vaz­duh, na{a zeml­ja” odr‘an je min­u­log viken­da ispred zgrade Vlade Srbi­je. Skup su orga­ni­zo­vali pred­stavni­ci bro­jnih ekolo{kih udru‘enja i orga­ni­zaci­ja koje se bore za o~uvanje prirode i njenih resur­sa, kakav je i Pokret „Odbran­i­mo reke Stare pla­nine„ koja se stro­go pro­tivi izgrad­nji deriva­cionih minihidroelektrane.