U OKRUGU DO SADA 158 POTVRĐENIH SLUČAJEVA VIRUSA KORONA

U Pirot­skom okrugu su u posled­n­ja dva dana potvr|ena jo{ dva slu~aja obol­e­van­ja od virusa korona.

Virus je 10. juna potvr|en kod osobe koja je zaposle­na u fir­mi Best Tabac­co koja poslu­je u Slo­bod­noj zoni.

Ta oso­ba je hos­pi­tal­i­zo­vana u Klini~kom cen­tru Ni{.

Ju~e je Covid19 potvr|en kod jedne osobe koja je zaposle­na u Kom­pani­ji Tigar Tyres, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.

Porodi~ni i kon­tak­ti na rad­nom mes­tu ovih oso­ba su pod epidemiolo{kim i zdravstven­im nad­zorom i u ku}noj su izo­laciji, ka‘e se u saop{tenju.

Ju~e su u okrugu uzorko­vana 4 brisa, od kojih su 2 sum­n­ji­va na Covid19. ^eka­ju se rezul­tati za 4 uzor­ka.

Do sada je u okrugu uzorko­vano 2.314 bri­se­va od kojih je testi­ra­no 2310 uzo­ra­ka.

Od po~etka epi­demi­je virus korona je u okrugu potvr|en kod 158 oso­ba: 111 u Piro­tu, 26 u Babu{nici, 20 u Beloj Palan­ci i 1 u Dim­itro­v­gradu.

U saop{tenju Zavo­da se navo­di i da je 8. juna od posled­i­ca virusa pre­minu­la jed­na oso­ba iz Piro­ta.

Doda­ju da od 1. do 9. juna nije bilo reg­istrovanih novoobolelih.

Apelu­ju da je i dal­je potreb­no po{tovati sve mere pre­ven­ci­je.

Evi­dent­no je, ka‘u, da je sman­je­na cirku­laci­ja virusa u pop­u­laciji.

U nared­nom peri­o­du mogu}i su pojedina~ni slu~ajevi, navo­di se u saop{tenju Zavo­da.