SRS O MIGRANTIMA I MANJINSKIM GRUPAMA

Pirot­s­ki Radikali danas su saop{tili svo­je stavove o nasel­ja­van­ju migrana­ta i o polo‘aju man­jin­skih gru­pa u ovoj stranci.