SRPSKA DESNICA: MI SMO JEDINA OPOZICIJA

Kon­fer­en­ci­ju za nov­inare, danas je odr‘ala GG Srp­s­ka desni­ca — Pirot mo‘e bol­je — Ninoslav ]iri}. Kako ka‘u, ne ‘ele da kri­tiku­ju ni vlast ni opozi­ci­ju, ve} da pred­stave svoj pro­gram i kadrove.