SPS O OBRAZOVANJU U PIROTU

Tema dana{nje kon­fer­en­ci­je za medi­je GO Socijalisti~ke par­ti­je Srbi­je bila je {kol­st­vo. Na kon­fer­en­ci­ji je gov­o­rila poslani~ki kan­di­dat SPS‑a Zor­i­ca \ori}.