SPORAZUM VODOVODA, GRADA I RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA

Danas je pot­pisan spo­razum o tehni~ko poslovnoj sarad­nji izme|u Rudarsko-geolo{kog fakul­te­ta iz Beogra­da, JP Vodovod i kanal­izaci­ja i Gra­da Piro­ta. Ovaj spo­razum }e unapred­i­ti sarad­nju i omogu}iti real­izaci­ju zajedni~kih pro­jeka­ta.