PUPS PREDSTAVIO PROGRAM ZA LOKALNE IZBORE

^lanovi Par­ti­je ujed­in­jenih peni­zon­era Srbi­je danas su pred­stavili svoj pro­gram za lokalne izbore u Piro­tu. Izme|u osta­log ka‘u, zalaga}e i za pomo} soci­jal­no ugro‘enima.