POKS O ZDRAVSTVU

^lan Koali­ci­je za kral­jev­inu Srbi­ju, diplo­mi­ani famaceut, Jele­na Kosti} Val~i} gov­o­rila je o zdravstvu u Piro­tu i na koji na~in mo‘e da se pobolj{a stan­je u zdravstven­om sis­te­mu.