NAJBOLJE ZA PIROT O PROBLEMIMA MEŠTANA PIROTSKIH SELA

Pred­stavni­ci Grupe gra|ana Najbol­je za Pirot danas su gov­o­rili o poljoprivre­di i prob­lemi­ma me{tana pirot­skih sela.