BRZI SEROLOŠKI TESTOVI U PIROTSKOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE

Zavod za javno zdravl­je Pirot po~inje testi­ran­je gra|ana brz­im serolo{kim testovi­ma na li~ni zahtev, a pre­ma propozi­ci­ja­ma Republi~kog fon­da zdravstvenog osig­u­ran­ja. Re~ je o komer­ci­jal­nom testi­ran­ju. Svakog radnog dana na pri­jem­nom odel­jen­ju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot od 10 sati i 30 min­u­ta zain­tereso­vani gra|ani mogu da pro­vere svoj imunolo{ki sta­tus na antitela.

Potreb­no je da sa sobom pone­su na uvid orig­i­nal uplat­nicu na iznos od 1200 dinara, kao i kopi­ju uplat­nice koja se preda­je radi evidencije.

Zavod obavl­ja serolo{ko testi­ran­je gra|ana o tro{ku dr‘ave. Ovo besplat­no testi­ran­je je za osig­u­rana lica koja se upu}uju na dijag­nos­tiku i le~enje u klini~ke cen­tre Ni{ i Beograd ili neku drugu ustanovu van Pirota.Ove osobe tre­ba da pone­su pop­un­jeni obrazac, odnos­no anke­tu od izabra­nog lekara Doma zdravl­ja u kome je nave­den razlog testi­ran­ja paci­jen­ta. Besplat­no testi­ran­je je i za specifi~ne grupe eksponi­ranih gra|ana, zaposlenih u gerontolo{kim centri­ma, vojsku, poli­ci­ju, stu­dente sme{tene u stu­dentskim domovi­ma, a posle procene nadle‘ne epidemiolo{ke slu‘be, ka‘e se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.