SNS: UREĐENJE GRADAŠNIČKOG PUTA

Prvi na listi SNS‑a za lokalne izbore u Piro­tu i kan­di­dat za gradona~elnika Vladan Vasi} najavlju­je ure”|enje Grada{ni~kog puta.