PRI KRAJU REKONSTRUKCIJA OŠ 8. SEPTEMBAR

Pri kra­ju su radovi na rekostruk­ci­ji O[ 8.septembar. Rekon­struk­ci­ja ove {kole jedan je od rezul­ta­ta sarad­nje Gra­da Piro­ta i Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma. Radove je danas obi{ao gradona~elnik Vladan Vasi} sa saradnicima.