POTVRĐEN JOŠ JEDAN POZITIVAN SLUČAJ NA KORONA VIRUS U OKRUGU

Pre­ma posled­njem izve{taju ZZJZ Pirot 10. juna potvr|en je jedan slu~aj obol­e­van­ja od virusa COVID 19 na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga.

Od 1. do 10. juna od uzorko­vanih bri­se­va nijedan nije bio poz­i­ti­van na korona virus. Pre­ma podaci­ma dr Rad­mile Zec, epi­demi­olo­ga Zavo­da 9. i 10. juna uzorko­vano je 12 bri­se­va od kojih je 7 sa sum­n­jom na korona virus, za koje se ~eka­ju rezul­tati.

Novooboleli od korona virusa hos­pi­tal­i­zo­van je u Klini~kom cen­tru Ni{. Porodi~ni i kon­tak­ti sa radnog mes­ta su pod epidemiolo{kim i zdravstven­im nad­zorom i u ku}noj izo­laciji su, ka‘e dr Zec.

Doda­je da je 8. juna pre­minu­la jo{ jed­na oso­ba iz Piro­ta od posled­i­ca kovid infek­ci­je.

Od po~etka epi­demi­je od uzorko­vanih 2.310 bri­se­va, PCR test ura|en je za 2.298 uzo­ra­ka.

Na podru~ju Okru­ga od po~etka pan­demi­je lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno 157 slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa: 110 u Piro­tu, 26 u Babu{nici, 20 u Beloj Palani­ci i jedan u Dim­itro­v­gradu.

I dal­je je neo­hod­no sprovodi­ti sve pre­ven­tivne mere iako je sman­je­na cirku­laci­ja virusa u pop­u­laciji.

Osim PCR testi­ran­ja uzo­ra­ka, sprovo­di se i serolo{ko brzo testi­ran­je na antitela iz krvi, saop{tavaju iz ZZJZ.