GG NAJBOLJE ZA PIROT O PROBLEMIMA ROMA U PIROTU

Pred­stavni­ci Grupe gra|ana Najbol­je za Pirot danas u gov­o­rili o prob­lemi­ma sa koji­ma se suo~avaju Romi u Pirotu.