USKORO VRTIĆ U VISOKOJ ŠKOLI ZA VASPITAČE

Budu}i vaspita~i god­i­na­ma se obrazu­ju u Visokoj {koli u Piro­tu, koja je od sko­ro deo Akademi­je tehni~ko-vaspita~kih strukovnih studi­ja. Stu­den­ti tokom cel­og {kolo­van­ja ima­ju prak­su u vrti}ima. U planu je da {kola otvori i svoj vrti}.