PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA

Zbog pan­demi­je virusa korona zaus­tavl­je­na je real­izaci­ja bro­jnih pro­jeka­ta. Grad­s­ka upra­va Pirot produ‘ila je rok javnih pozi­va za pri­javlji­van­je pro­jeka­ta udru‘enja gra|ana u neko­liko oblasti.