NEOPHODNA ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Netipi~ni vre­men­s­ki uslovi za ovo doba godine uti~u na poljoprivredne kul­ture. Stru~njaci isti~u neophod­nost za{tite vo}nih zasa­da, povr­tarskih kul­tura i vinove loze.