NASTAVLJA SE OŽIVLJAVANJE PIROTSKE TVRĐAVE

Real­izaci­jom pro­jek­ta ”O‘ivljavanje srpske sred­njovekovne tvr|ave Kale” nas­tavl­ja se ure|enje Mom~ilovog gra­da u Piro­tu. Ugov­or o real­izaci­ji pro­jek­ta pot­pisan je ju~e u Min­istarstvu trgovine, tur­iz­ma i teleko­mu­nikaci­ja. U ime Piro­ta ugov­or je pot­pisao pomo}nik gradona~elnika Bojan Ran|elovi}. Pro­jek­tom je predvi|eno da pros­tor pet kula Gorn­jeg gra­da tvr|ave bude ople­men­jen stal­nim izlo‘benim postavka­ma koje }e ~ini­ti fun­ki­conal­nu tem­atsku celinu. Postavke sme{tene u ”Crkvi­ci” i jo{ ~etiri kule obilova}e motivi­ma koji aso­ci­ra­ju na sred­njovekovnu tvr|avu sa jas­nim akcen­tom na lokalno nasle|e, a sve s cil­jem kreiran­ja jedin­stvenog vizuelnog iden­tite­ta tvr|ave i njenih postav­ki. U ”Crkvi­ci” je pred­viđen Info cen­tar sa suvenir­ni­com, u isto~noj kuli postavka ”Gradovi i tvr|ave sred­njovekovne Srbi­je”, u Jugoza­pad­noj kuli postavka ”Pirot­s­ka tvr|ava kroz vekove”, u Zapad­noj kuli }e biti promenlji­va postavka, a u don‘on kuli postavka ”Tvr|ava za decu”. Pro­jekat }e se real­i­zo­vati po faza­ma. Osim min­istarst­va, za real­izaci­ju ovog pro­jek­ta, sred­st­va }e izd­vo­ji­ti i grad. Na ovaj na~in }e se unapred­i­ti i turisti~ka i kul­tur­na ponu­da Piro­ta. Podse}amo, obim­na rekon­struk­ci­ja i konz­er­vaci­ja Gorn­jeg i Sred­njeg gra­da i ure|enje parkovskih povr{ina Don­jeg gra­da tvr|ave real­i­zo­vano je min­ulih godina.