NAGRADE NAJBOLJIMA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ARHIVA

Na nagrad­ni konkurs, Istori­js­ki arhiv u Piro­tu povodom Me|unarodnog dana Arhi­va koji se obele‘ava 9.juna, na temu @ivot u doba korone, stiglo je oko 300 lit­er­arnih i likovnih rado­va i fotografi­ja. Naredne nedel­je bi}e uru~ene nagrade najboljima.