MLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA “DR OBREN PEJIĆ” UPISAĆE 90 UČENIKA

U Mlekarskoj {koli u Piro­tu, ima mes­ta za 90 svr{enih osno­va­ca. Ova {kola nudi 5 obra­zovnih profila.