ZAVRŠEN NAGRADNI KONKURS ISTORIJSKOG ARHIVA U PIROTU

Na nagrad­ni konkurs Istori­js­ki arhiv u Pirot povodom Me|unarodnog dana Arhi­va koji se obele‘ava 9.juna, a na temu @ivot u doba korone, stiglo je oko 300 lit­er­arnih i likovnih rado­va i fotografija. 

Komisi­ja je kon­sta­to­vala da je pristiglo puno zan­imljivih i kreativnih rado­va i nagradi­la najbol­je u neko­liko kat­e­gori­ja po uzras­ti­ma : lit­er­arni ‚likovni radovi i foto konkurs. 

Dodela nagra­da bi}e orga­ni­zo­vana u ponedel­jak 15. juna u pros­tori­ja­ma ili dvori{tu Arhi­va, nagrade }e biti uru~ene deci pred{kolskog uzrasta. 

U utorak 16.juna u 12 sati bi}e orga­ni­zo­vana sve~anost za u~enike mla|ih razre­da i osnovno{kolce, kao i nagra|ene iz Udru‘enja za men­tal­no nedo­voljno razvi­je­na lica. 

U sre­du 17. juna nagrade }e u 12 sati dobiti srednjo{kolci, a sutradan 18. juna dobit­ni­ci u kat­e­gori­ji odraslih za lit­er­arni, likovni i foto konkurs.