TEHNIČKA ŠKOLA UPISUJE 180 UČENIKA

U Tehni~čkoj {koli za nared­nu {kol­sku god­inu ima 150 mes­ta za ~četvorogodi{šnje obra­zovne pro­file. Bi}e upisano i 30 u~enika za jedan trogodiš{nji smer.