KOMUNALAC NASTAVLJA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

Ekipe JP Komu­nalac nas­tavl­ja­ju sa ure|enjem zelenih povr{ina u Piro­tu. Sle­di i formi­ran­je novih. U toku su radovi na pripre­mi ter­e­na za novi drvored na potezu Zapadnog Keja.