DR DIMITRIJEVIĆ: U TOKU VAKCINACIJA UČENIKA SEDMOG RAZREDA, IZDAVANJE LEKARSKIH UVERENJA OSMACIMA POČETKOM JULA

U [kol­skom dis­panzeru, posle vanrednog stan­ja, nas­tavl­je­na je i vakci­naci­ja u~enika osnovnih {kola. Izda­van­je lekarskog uveren­ja osmaci­ma koje je neophod­no za upis u sred­nju {kolu po~e}e po~etkom jula.