UREĐENJE DVORIŠTA I PARKINGA STAMBENIH ZGRADA

Prvi na listi „Alek­san­dar Vu~i} - Za na{u decu„ na predstojeĐ}im lokalnim izbori­ma Vladan Vasi} poru~uje bira~ima da }e poseb­na pa‘nja u nared­nom peri­o­du biti usmer­e­na na infra­struk­turne radove u Piro­tu, ure|enje dvori{ta i parkinga stam­benih zgra­da.