”SVA TA LICA” U GALERIJI “ČEDOMIR KRSTIĆ”

Posle dvomese~ne pauze zbog epi­demi­je virusa korona i posle izlo‘be dela iz fon­da Galer­i­je „^edomir Krsti}„ u ovoj ustanovi otvore­na je nova izlo‘ba. Lju­bitelji umet­nos­ti do 20. juna mogu da vide fotografi­je Zorana Milutinovi}a.