OVE GODINE 45 BUDŽETSKIH MESTA ZA BUDUĆE VASPITAČE

Mat­u­ran­ti­ma pred­sto­ji upis na fakul­tete i visoke strukovne {kole. U pirot­skom odseku Akademi­je tehni~ko-vaspita~kih strukovnih studi­ja ovog mese­ca po~inje upis na osnovne strukovne studi­je za nared­nu {kol­sku god­inu. Po~etkom jula bi}e orga­ni­zo­van prvi upis­ni rok na mas­ter studije.