GG ”NAJBOLJE ZA PIROT” O PROBLEMIMA MLADIH NA SELU

Tema dana{nje kon­fer­en­ci­je za medi­je GG ”Najbol­je za Pirot” bila je prob­lem mladih na selu. Na kon­fer­en­ci­ji je gov­o­rila odborni~ki kan­di­dat ove grupe gra|ana Ani­ta Pan~i} Mani}.