PREDATA LISTA GLAS NARODA — DUŠAN MITIĆ

Gru­pa gra|”ana Gra|ani za uspostavl­jan­je vla­davine nar­o­da u Piro­tu sino} je predala lis­tu ”Glas nar­o­da — Du{an Miti}” Grad­skoj izbor­noj komisi­ji za predstoje}e lokalne izbore. Predali su lis­tu sa 19 kan­di­da­ta za odbornike sa 610 pot­pisa podr{ke gra|ana.