VASIĆ OBIŠAO RADOVE NA ZAMENI VODOVODNE MREŽE U KRUPCU

Radove na zameni vodovodne mre‘e u selu Kru­pac danas je obi{ao gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa sarad­nici­ma. Posle zamene vodovodne mre‘e bi}e i asfalti­rana glav­na uli­ca u du‘ini od 800 metara, rekao je Vasi}.