REAGOVANJE VASIĆA NA IZJAVU TODOROVIĆA

Reaguju}i na izjavu sa dana{nje kon­fer­en­ci­je za nov­inare nosio­ca liste GG Najbol­je za Pirot, @arka Todorovi}a, prvi na listi ”Alek­san­dar Vu~i} — Za na{u decu” i kan­di­dat za gradona~elnika Vladan Vasi}, ka‘e da u Piro­tu ni{ta ne mo‘e da se gra­di bez dozv­ole.