POKRET ROĐENI ZA PIROT ZVANIČNO POČINJE PREDIZBORNU KAMPANJU

Pokret Rođ|eni za Pirot u sub­o­tu 6. juna zvanič~no po~činje preizbor­nu kam­pan­ju „Pobe­da za budu}ćnost Piro­ta“, građ|anskim aktiviz­mom, pode­lom izbornog mater­jala i raz­gov­orom sa Piro}ćankama i Piroć}ancima, sop{teno je iz Media tima ovog pokreta.