NEMA NOVOOBOLELIH OD VIRUSA KORONA U OKRUGU

Od 1. juna do danas na podru~ju Pirot­skog okru­ga nisu reg­istrovani novooboleli od virusa Covid19. Posled­njih dana u maju je reg­istrovano samo 6 novoobolelih. Epi­demi­oloŠŠ{ka situaci­ja je povolj­na, ocen­ju­je epi­de­milog Zavo­da za javno zdravl­je Pirot dr Rad­mi­la Zec. Isti~e, i dal­je je neophod­no po{tovati mere pre­ven­ci­je.