MARIJA LABOVIĆ, DIREKTORKA TOS‑A: PIROT — DOBRA TURISTIČKA DESTINACIJA

Gru­pa od pet­naes­tak turisti~kih nov­inara iz vode}ćih srp­skih redak­ci­ja, sa direk­torkom Turistič~ke orga­ni­zaci­je Srbi­je Mar­i­jom Labovi}ć, u dvod­nevnoj je poseti Piro­tu. Prvog dana posete obi{šli su kan­jon reke Jerme, dok su danas borav­ili na Staroj plani­ni.